Integritetspolicy

Här kan du som använder den här webbplatsen läsa om vilken typ av personuppgifter vi samlar in på vår webbplats och i vilken omfattning; hur vi använder personuppgifterna i enlighet med persondatalagen samt syftet med användningen, så att du kan känna förtroende för webbplatsen i detta hänseende.

LEGOLAND® Billund Resort ägs av Merlin Entertainments Group. LEGOLAND Billund Resort erbjuder olika typer av tjänster via vår webbplats. För att kunna utnyttja en del av dessa tjänster krävs att du uppger viss personlig information. Här nedan upplyser vi om vilken typ av personuppgifter vi samlar in och i vilken omfattning, samt hur vi behandlar uppgifterna och syftet med insamlingen.

Det är i princip möjligt att använda vår webbplats utan att fylla i några personuppgifter. I det här sammanhanget kan andra regler för användning av enskilda tjänster förekomma på vår webbplats; dessa beskrivs separat här nedan. Den rättsliga grunden för skydd av personuppgifter finns beskriven i persondatalagen.

Personuppgifter är individuella upplysningar om en specifik fysisk persons personliga eller materiella förhållanden (t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer osv.) i enlighet med § 3, nr. 1 i persondatalagen. Vi behandlar dina personuppgifter uteslutande i överensstämmelse med bestämmelserna i persondatalagen. När vi ber om dina personuppgifter använder vi dem endast utan ditt uttryckliga godkännande om det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal där du är en av parterna, eller med hänsyn till genomförandet av åtgärder som vidtas på din begäran, se § 6 artikel 1, nr. 2 i persondatalagen. Är du intresserad av fler tjänster, till exempel att få vårt nyhetsbrev, ber vi om ditt godkännande vid relevant tidpunkt.

Dina personuppgifter kan vidarebefordras inom Merlin Entertainments Group om du tidigare har gett ditt samtycke till det.

Följande regelverk beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in, i vilken utsträckning insamlingen sker och syftet, samt användning och behandling av uppgifterna i detta hänseende.

Vi vill gärna påpeka att det vid dataöverföring via Internet förekommer säkerhetsmässiga hål som inte kan täppas till helt. Det är därför omöjligt att uppnå fullständigt skydd mot tredje mans åtkomst. De bestämmelser som anges här gäller enbart vår webbplats ”www.legoland.dk”. Länkar till andra leverantörers webbplatser (externa länkar) förekommer på webbplatsen, men de bestämmelser som beskrivs här gäller inte dem. Du förväntas själv ta reda på hur dina personuppgifter behandlas i varje enskilt fall.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster i form av nöjespark och resorthotell.

1. Personuppgifter
Enligt § 3, nr. 1 i persondatalagen avses med personuppgifter alla typer av information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Vi samlar inte in olika datatyper automatiskt via vår webbplats. Däremot lagras data i statistiska syften gällande tillgången till vår webbplats, till exempel den webbplats du besöker oss från, den webbplats du besöker efter oss samt din IP-adress. Dessa data ger också upplysningar om; vilken utrustning du använder (dator, smartphone, surfplatta osv.), vilken webbläsare du använder (Internet Explorer, Safari, Firefox osv.), tidpunkten då du använde webbplatsen, refererande sida samt överförda datamängder. Det är dock omöjligt att skapa en referens till personen automatiskt utifrån dessa data, eftersom den konkreta IP-adressen inte lagras separat, utan anonymt. Dessa anonyma data lagras separat från de personuppgifter du måste lämna, och det går inte att dra några slutsatser om en specifik person utifrån dessa data.

Därmed förblir varje enskild besökare anonym.

Vi vill samtidigt påpeka att det kan vara möjligt att hänvisa till en person via en så kallad RIPE-förfrågan med en statisk IP-adress, vilket vi inte gör. Dock är IP-adresserna på denna webbplats tillgängliga både statiskt och dynamiskt.

Ovanstående upplysningar ger oss möjlighet att bedöma hur attraktiv vår webbplats är samt om vi behöver förbättra dess utseende eller innehåll och utforma webbplatsen så att den blir ännu mer intressant för dig.

När lagrar vi personuppgifter?
Personuppgifter lagras enbart när du har givit ditt samtycke till det, t.ex. för att ingå ett avtal eller för att utforma eller ändra innehållet i avtalet; beställa vårt nyhetsbrev; besvara dina frågor eller ge tillgång till viss information som krävs (lagerdata) t.ex. för att köpa en biljett, delta i en enkät eller i en tävling. Vi behandlar dessa personuppgifter i samband med att vi hanterar den aktuella beställningen; vi informerar dig även om liknande erbjudanden och kan i relevanta fall vidarebefordra upplysningar som är nödvändiga för syftet till den som erbjuder den aktuella tjänsten. Dessa tjänsteleverantörer är oftast kreditinstitut (dvs. en bank) som får i uppgift att utföra en beställning, eller en agentur som bearbetar upplysningar på uppdrag av oss. I sådana situationer är även våra partner skyldiga att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstiftningen.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till externa parter utanför Merlin Entertainments Group och marknadsför inte dina personuppgifter på något annat sätt. Efter ditt godkännande vidarebefordrar vi dina uppgifter till Merlin Entertainments Group för bearbetning och analys av data samt marknadsanalys.

Du kan motsätta dig att dina personuppgifter vidarebefordras när utlämnandet saknar relevans för beställningen. Vi ber dig då att kontakta relevant kontor, som anges sist i denna text. Ditt återkallande gäller då hädanefter.

Dina personuppgifter sparas för senare användning när hanteringen av avtalet har avslutats. Uppgifterna raderas när det inte längre är nödvändigt att spara dem enligt bestämmelserna i skattelagstiftningen och bolagsrätten i övrigt, och förutsatt att du inte har givit ditt uttryckliga samtycke till ytterligare användning av dina uppgifter.

Till vad används de insamlade uppgifterna?
De personuppgifter du lämnar används, insamlas och bearbetas enbart i nämnda syften. De kan också samlas in, bearbetas och användas om det är nödvändigt i följande syften:

  • åtal, undvikande av fara eller fullgörande av rättsliga förpliktelser
  • etablering eller skydd av lagstadgade krav eller försvar vid en rättslig process
  • förebyggande av missbruk eller annan olaglig aktivitet, t.ex. medvetet intrång (dvs. hacking) i vårt dataskyddssystem

Upplysningar om barn
Vi samlar inte medvetet in personuppgifter om barn utan att meddela dig uttryckligen om att sådana uppgifter bara får överföras med föräldrars samtycke, såvida detta anges i gällande lagstiftning. Vi använder eller vidarebefordrar bara personuppgifter om barn om lagstiftningen tillåter det, och enbart för att få det samtycke från föräldrarna som lagstiftningen kräver eller för att skydda barnen. Gällande nationell lagstiftning ska tillämpas för begreppet ”barn”.

Om ett barn kontaktar oss online, t.ex. för att delta i en tävling, eller om barnet har frågor och vill ställa dem till oss, sparar vi barnets e-postadress samt e-postadressen till föräldrar eller vårdnadshavare. Vi använder bara föräldrars eller vårdnadshavares e-postadress för att informera om att deras barn har kontaktat oss. Vi upplyser även föräldrar eller vårdnadshavare om vilka typ av uppgifter vi har samlat in och hur de används, i den utsträckning detta krävs enligt lagstiftningen. Vi berättar också för föräldrar eller vårdnadshavare hur de kan granska sina barns personuppgifter, ansöka om att få dem borttagna samt hur de kan förhindra ytterligare insamling och användning av sina barns personuppgifter. Föräldrar eller vårdnadshavare till barn vars personuppgifter vi har samlat in har rätt att undersöka de aktuella uppgifterna, förhindra att de samlas in eller används samt se till att de raderas. Vänligen kontakta oss i sådana ärenden.
Kontaktinformation hittar du sist i denna deklaration.

Vi vill gärna be de föräldrar och vårdnadshavare som vill granska sina barns personuppgifter att uppge namn på användarna, barnens lösenord samt deras egen e-postadress. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi kontrollera de aktuella uppgifterna och kontakta dig om det behövs.

Vi säljer inte och hyr inte ut personuppgifter som avser barn och gör inte uppgifterna tillgängliga på annat sätt för tredje man. Undantaget är vidarebefordran av uppgifter inom Merlin Entertainments Group efter erhållande av ditt förhandsgodkännande; eller överföring till företag som erbjuder tjänster på uppdrag av oss och som ditt barn har kontaktat; eller överföring av uppgifter efter åläggande från en domstol, eller i samband med kallelser eller motsvarande krav från åklagarmyndigheten.

Vi kan och kommer inte under några omständigheter att be barn om eller uppmana barn till att uppge personuppgifter för att kunna delta i aktiviteter på vår webbplats utöver de som är nödvändiga.

Barn har rätt att delta i de tävlingar som vi kan komma att erbjuda. Om ett barn vinner skickar vi ett meddelande till en förälders eller vårdnadshavares e-postadress (den som har uppgett namnet på det barn som ska delta i tävlingen). Vi uppmanar inte barnet att lämna några personuppgifter utöver e-postadressen utan tillstånd från förälder eller vårdnadshavare. Alla uppgifter om barn och föräldrar som samlas in i samband med en tävling sparas tills tävlingen är avslutad och vinsterna har levererats. Därefter raderas uppgifterna.

Om någon av våra aktiviteter innebär en möjlighet för barn att uppge sina personuppgifter (vanligtvis i ett oövervakat chattrum eller på en anslagstavla) inhämtar vi tillstånd från förälder eller vårdnadshavare innan vi ger barnet tillstånd att delta. Alla dessa aktiviteter övervakas och registreras löpande.

2. Cookies
Vi driver vår webbplats med hjälp av cookies. Du kan hitta information om de cookies vi använder, vilken funktion de fyller samt hur du kan radera dem i våra råd om cookies på legoland.dk/sv/om-oss/cookies.

3. Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter, som vi administrerar, mot manipulering, förlust och förvanskning samt mot åtkomst från tredje man. Våra säkerhetsåtgärder förbättras löpande i takt med den tekniska utvecklingen på internet. Till exempel överförs känsliga uppgifter till oss när du genomför ett köp. Dina uppgifter krypteras av en av de mest väletablerade och säkraste överföringsprocesser som finns för tillfället, för att dina uppgifter inte ska hamna i fel händer. Vi har dessutom en brandvägg (säkerhetsprogramvara) som skyddar interna uppgifter mot publicering på internet.

Alla uppgifter som vi får från dig skyddas av en säker server. Säkerhetsprogramvaran på SSL-servern (secure socket layers) krypterar alla de uppgifter du fyller i innan de skickas till oss. Uppgifterna avkodas inte förrän de når vår server. Om ett litet hänglås visas längst ned till vänster på vår webbplats, vet du att webbplatsen är säker. Därmed kan du också överföra personuppgifter och uppgifter, t.ex. kreditkortsuppgifter, på ett säkert sätt via vår webbplats.

4. Nyhetsbrev
Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev utan kostnad. Genom vårt nyhetsbrev kan du få alla löpande nyheter och information om våra senaste attraktioner, kampanjer och erbjudanden med jämna mellanrum. Du behöver en giltig e-postadress för att kunna ta emot nyhetsbrevet, och du registreras som mottagare av vårt nyhetsbrev utan fördröjning (single opt-in).

Vi sparar din IP-adress samt datum och tidpunkt för din registrering tillsammans med din registrering. Denna procedur genomförs enbart av säkerhetsmässiga skäl för den händelse att en tredje part missbrukar din e-postadress och prenumererar på nyhetsbrevet utan din vetskap. Vi samlar inte in någon ytterligare information i detta syfte och använder uppgifterna enbart i samband med nyhetsbrevet.

Vi vidarebefordrar bara dina uppgifter inom Merlin Entertainments Group i analyssyfte samt i reklamrelaterade syften och efter ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt tillstånd för framtiden. De upplysningar som samlas in för att du ska kunna ta emot nyhetsbrevet sparas inom Merlin Entertainments Group tillsammans med upplysningar som vi måste samla in på annat sätt (t.ex. vid köp av biljetter eller beställning av ett rum). Dina uppgifter vidarebefordras inte till tredje man utanför Merlin Entertainments Group. Du kan när som helst avanmäla dig från vårt nyhetsbrev via en länk för avanmälan som ingår i alla dina mottagna nyhetsbrev. Din tillåtelse, som vi har erhållit i samband med nyhetsbrevet eller via andra kanaler, raderas omedelbart om du avbeställer din prenumeration på nyhetsbrevet.

5. Kontaktalternativ
Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor, önskemål och förslag. Du kan göra det via e-post, bland annat genom att använda kontaktformuläret. De uppgifter som du har lämnat sparas i det här fallet för att vi ska kunna bearbeta din förfrågan. Uppgifterna vidarebefordras enbart till tredje man som behandlar uppgifterna på uppdrag av oss. Vidare sparas de uppgifter som vi måste samla in på det här sättet tillsammans med uppgifter som vi måste samla in på annat sätt, förutsatt att du har givit oss nödvändigt förhandsgodkännande. Du kan när som helst återkalla detta godkännande för framtiden. Kontakta det kontor som anges i slutet av denna policy om du vill återkalla ditt godkännande. Observera dock att e-postmeddelanden som inte har krypterats saknar tillräckligt skydd mot åtkomst från icke-behörig tredje man.

Följande kontor ansvarar för integritetspolicyn:

privacy@merlinentertainments.biz
Merlin Entertainments Group
Privacy Department, 3 Market Close, Poole. Dorset. BH15 1NQ.

6. Möjlighet att lämna kommentarer
Ibland har du möjlighet att skicka in kommentarer om enskilda bidrag, händelser och bilder på vår webbplats. Under den processen sparar vi IP-adressen till den som skriver, eller den som äger anslutningen, för vår egen säkerhet i den händelse att skribenten överträder tredje mans rättigheter genom sina kommentarer, skapar otillåtet innehåll eller båda delar. Det ligger därför i vårt eget intresse att spara uppgifter om skribenter, framför allt eftersom vi under vissa omständigheter kan utsättas för stämningar avseende lagöverträdelser. Vi vidarebefordrar inte de uppgifter som sparas i detta sammanhang till tredje man utan tillstånd, och sparar dem heller inte tillsammans med uppgifter som vi kan ha samlat in på annan plats.

7. Information, återkallande, borttagning samt ansvarigt kontor
Du kan också kontakta oss utan kostnad om du har frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, samt om du vill korrigera, blockera, ta bort eller återkalla ett givet samtycke mot bakgrund av bestämmelserna i persondatalagen. Vi svarar kostnadsfritt på alla rimliga frågor, och vi gör det på kortast möjliga tid i enlighet med gällande lagstiftning. Vi vill också gärna uppmärksamma dig på att rätten att korrigera felaktiga uppgifter eller att radera personuppgifter ligger hos dig, förutsatt att det inte strider mot en rättslig skyldighet att spara upplysningar som vi har.

De bestämmelser som beskrivs här avseende användningen av uppgifter eller denna integritetspolicy kommer att anpassas efter hur internet utvecklas i framtiden. Vi informerar dig om ändringarna här (dvs. på den här webbplatsen) i god tid. Du bör besöka den här webbplatsen regelbundet för att hålla dig uppdaterad om löpande status för våra bestämmelser gällande användningen av information.

Du är välkommen att utan kostnad kontakta nedanstående ansvarigt kontor om du har frågor om detta.

LEGOLAND Billund Resort ApS
Nordmarksvej
DK-7190 Billund

Ledning:
Christian Woller
Niels Henrik Juul
Hans Aksel Pedersen

CVR: DK36887613

Servicetel.: +45 7533 1333
Servicefax.: +45 7535 3179
E-post: info@legoland.dk